HVRB
Secretariaat: Dhr. A.J. Deusing, Blauwe Reiger 17, 4411 EA Rilland. Email: secretarishvrb@zeelandnet.nl
SERVICEKOSTEN SERVICEKOSTEN PASSEND TOEWIJZEN PASSEND TOEWIJZEN ENERGIELABEL ENERGIELABEL ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN ZUIDWESTWONEN ZUIDWESTWONEN WMO WMO
De door de overheid geheven belastingen en heffingen zoals rioolrecht, reinigingsrecht, precariorecht, heffing waterverontreiniging en onroerende zaakbelasting zijn geen woonservicekosten. De verhuurder verleent daar immers geen diensten voor. De verhuurder mag deze belastingen niet als servicekosten doorberekenen. Een verhuurder mag geen zaken in rekening brengen via de servicekosten, waarvoor de huurder al huur betaalt. Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de huurder voor dezelfde dienst twee maal betaalt! Als een zaak onder de huurprijs valt hoeven hier geen servicekosten voor te worden betaald. Hier een opsomming van zaken die al in de huurprijs zijn inbegrepen en niet als servicekosten mogen worden doorberekend: 1 . Het verhuurdersonderhoud, waaronder het onderhoud aan cv, lift, hydrofoon, stortkoker en overige mechanische installaties. Zogenaamde serviceabonnementen mogen echter meestal wel (voor een deel) doorberekend worden, met name extra service (bijvoorbeeld nacht- en weekendservice). 2 . Het verhuurdersonderhoud aan elektrische installaties mag volgens veel huurcommissies en kantonrechters niet in de servicekosten worden opgenomen. 3 . De aanleg van de gemeenschappelijke groenvoorzieningen (Het onderhoud van de groenvoorzieningen, zoals gras maaien en snoeien mag echter weer wel doorberekend worden). 4 . Openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen. 5 . Schade door vernielingen in gemeenschappelijke ruimten. 6 . Indien de verhuurder een centraal antennesysteem beheert, mogen de vaste kosten niet doorberekend worden. 7 . Het eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting en het rioolrecht. 8 . De premie voor de opstalverzekering mag niet worden doorberekend. 9 . Beheer- en administratiekosten van de woonruimte. (beheer- en administratiekosten van leveringen en diensten echter weer wel). 1 0 . De huismeester mag niet worden doorberekend voor zover hij werk doet voor de verhuurder. En hier een overzicht van kosten die door de verhuurder wel aan de huurder als servicekosten mogen worden doorbelast: 1 . Het schoonhouden en ontstoppen van afvoeren en goten: 2 . Schoorsteenvegen; 3 . Huisvuilafvoer(reinigingsrecht); 4 . Zuiveringsrecht; 5 . Glasverzekering; 6 . Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten; 7 . Het onderhoud van de geiser en vaak ook de boiler; 8 . BTW over door derden verleende service; 9 . Tuinonderhoud (de verhuurder mag geen kosten van tuinonderhoud doorberekenen als de groenvoorziening openbaar is; de kosten van groenvoorziening mogen wel worden doorberekend als de huurder op grond van de huurovereenkomst een recht op gebruik van deze voorziening heeft, ( Hoge    Raad 9 juni 2000, WR200,55). Huurders die om deze redenen voorschot hebben betaald kunnen deze terugvorderen. Op grond van artikel 51 UHW kunnen slechts door de huurder de laatste twee boekjaren worden teruggevorderd; 1 0 . Kosten van de huismeester, voor zover deze werkzaamheden verricht die eigenlijk voor rekening van de huurder zijn.
R&B Wonen heeft in totaal 42 complexen met servicekosten (peildatum 2016) . Onderling zijn er kleine verschillen. Hieronder een verslag van de globale servicekosten. 1. Elektra en liftalarm a. Algemeen elektra verbruik van complexen (algemene verlichting entree, trappenhuizen galerijen, buitenverlichting en liftalarm. b. Liftalarm wordt vervangen van vaste telefoonlijn naar Simkaart. (nu ± € 1,00 p/maand wordt € 0,00) 2. Schoonmaakonderhoud a. Wordt door veelal lokale bedrijven contractueel gedaan. Algemene ruimten en onbereikbare beglazing. Na beëindiging wordt een aftekenlijst getekend. Deze hangt in de buurt van de lift. 3. Onderhoud tuinen a. Wordt per 01-01-2016 gedaan door de ‘Betho’. Besparing: 11% 4. Boiler en gas a. Contractueel met Wolter & Dros voor onderhoud b. Bij collectieve verwarming met 1 gasmeter, wordt het gasverbruik door de firma Techem uitgevoerd. Door de nieuwe warmtewet wordt dit aangepast door individuele gasmeters. 5. Zorgovereenkomst / huismeester a. Er zijn zorgovereenkomsten afgesloten met (meestal) SVRZ. Dit wordt bij het afsluiten van het huurcontract verteld en na goedkeuring ondertekend door toekomstige huurder/ster. Ook als men géén gebruik maakt, worden deze kosten gerekend. b. De huismeester is in een aantal complexen een aantal uren per week actief. Algemeen De servicekosten lopen van 1 januari t/m 31 december. De afrekening naar de huurders toe is voor 1 juli. Gespecificeerde servicekosten zijn in te zien op kantoor Beveland Wonen. Over de servicekosten worden administratiekosten berekend over warmtelevering (2%), warmtemeting (1%) en over alles wordt 5% berekend. Servicekosten per complex: De totale kosten worden gedeeld door het aantal woningen in een complex. Beveland Wonen betaald de servicekosten in de tijd dat de woningen niet zijn verhuurd.
De kale huur en servicekosten. Maar wat houden deze kosten precies in? Verdeling kosten. Onder servicekosten worden verstaan: kosten voor energie zoals gas en elektriciteit, stookkosten en water. De verhuurder kan de gemaakte kosten doorberekenen bij individueel verbruik, of de kosten verdelen aan de hand van een verdeelsleutel. Onder servicekosten vallen ook de kosten die worden gemaakt voor huisvesting, materialen en het salaris van de huismeester. Bij deze kosten mogen alleen de kosten voor de werkzaamheden van de desbetreffende huurder worden opgenomen. Deze dienen te worden verdeeld aan de hand van een redelijke verdeelsleutel. Verder worden administratiekosten opgenomen onder servicekosten. Over het algemeen zijn deze kosten 5% van de totale servicekosten. Kosten voor schoonmaak en herstelwerkzaamheden kunnen ook worden opgenomen als servicekosten. Verder zijn de vergoedingen voor het gebruik van meubels en stoffering ook een soort van servicekosten. Hiervoor kan 20% van de verkoopwaarde in rekening worden gebracht per jaar. Toestemming huurders. Als de verhuurder de servicekosten wil aanpassen, dan heeft hij toestemming nodig van een meerderheid van de huurders. Ook is de verhuurder verplicht per jaar een overzicht van de gemaakte kosten over te dragen aan de huurder van de woning. Zo heeft de huurder inzicht of de kosten redelijk zijn. Wil je bezwaar maken tegen de hoogte van de servicekosten? Maak dan bezwaar hiertegen bij de Huurcommissie. N.B. verhuurder hoeft niet altijd de stukken op te sturen, hij mag ook inzage verstrekken (onderzoek op het kantoor van de verhuurder). Uitdrukkelijk dient vermeld dat niet kan worden volstaan met het verstrekken van afschriften van grootboekkaarten, jaarrekeningen of andere soorten van overzichten doch dat afschriften van de aan de afrekening ten grondslag liggende facturen en/of betalingsbewijzen dienen te worden overgelegd. Rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Daar waar partijen naast de huurprijs vergoedingen voor de levering van goederen en/of diensten overeenkomen treden de van dwingend recht zijnde bepalingen van de art. 7:259, 7:260 en 7:261 BW in werking. In deze artikelen is onder meer geregeld dat de verhuurder: 1. Jaarlijks een naar (kosten)soort uitgesplitst overzicht aan de huurder dient te verstrekken binnen de daarvoor gestelde termijn. 2. Na het verstrekken van het overzicht de huurder, op diens verzoek, de gelegenheid moet bieden tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere zakelijke bescheiden. Bovenstaande artikelen houden voor de verhuurder in dat hij recht heeft op: De betaling van de vergoedingen, De volledige in de wet genoemde termijn om tot het verstrekken van een overzicht te komen, Verhogen van het voorschotbedrag. De bovenstaande artikelen houden voor de huurder in dat hij recht heeft op: De levering van de overeengekomen goederen en/of diensten; Een overzicht binnen de in de wet genoemde termijn; Inzage in de aan het overzicht ten grondslag liggende bescheiden, na het verstrekken van een overzicht.
Reimerswaal & Borsele SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN
HUURDERSVERENIGING REIMERSWAAL EN BORSELE